Công ty Cổ phần Hòa Bình Hàm Ninh

Ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang